Service
Nieuwsbrief

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Op alle door en/of aan verkoper, hierna te noemen www.stickercenter.nl, gedane aanbiedingen met www.stickercenter.nl gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met www.stickercednter.nl, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkeheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk door www.stickercenter.nl schritelijk zijn aanvaard en dan uitslijtend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.


Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle door www.stickercenter.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig juist te bewijzen.

3. De door www.stickercenter.nl vermelde prijzen van zowel producten alsmede diensten zijn inclusief BTW en gelden af Assen.

4. In geval van aan toonbare wijziging van een of meer kostprijsdepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten en vrachten e.d. is www.stickercenter.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. koper heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. Zonder uitdrukkelijke bevestiging van de directie van www.stickercenter.nl is www.stickercenter.nl niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.


Orders

1. Het plaatsen van een order is bindend.

2. Bij het plaatsen van een order bent u zich bewust van onze algemene voorwaardenen heeft u deze geaccepteerd.


3. Orders kunnen niet worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn.

4. Orders kunnen niet worden geretourneerd. Dit omdat iedere order maatwerk is en speciaal op bestelling voor u worden vervaardigd.


Levering

1. koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

2. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor www.stickercenter.nl niet bindend.

3. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens www.stickercenter.nl op te schorten.

4. Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt im- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkeheden,wanprestaties door toeleveranciers van www.stickercenter.nl is www.stickercenter.nl gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

5.Af te leveren zaken reizen indien nodig voor rekening en risico van koper, tenzij levering franco en inclusief verzekering vooraf is overeengekomen.


Reklame en Garantie

1. Bestelde artikelen worden op maat gemaakt en kunnen derhalve niet geretourneerd worden zonder toestemming van www.stickercenter.nl.

2. Klacht betreffende uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk, danwel anders overeengekomen aan www.stickercenter.nl gemeld te worden , onder opgave van aard en omvang van de klachten eventueel voorzien van foto. Klachten betreffende overige gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijke, danwel anders overeengekomem met www.stickercenter.nl gemeld te morden onder opgave van aard en omvang van klachten.

3. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten,danwel de overeenkomst te ontbinden.

4. Koper is verplicht om voor garantie in aanmerking komende zaken franco aan www.stickercenter.nl te verzenden, danwel bij www.stickercenter.nl aan te bieden, tenzij anders is overeengekomen of bepaald is door garantievoorwaarden van leverancier.

5. Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zal www.stickercenter.nl, indiende de gebreken zijn ontstaan binnen een jaar na datum aflevering, de gebreken kostenloos herstellen, doch slechts indien deze een gevolg zijn van een gebrekkige constructie ofafwerking van gebruik van slecht materiaal. Geldend indien er sprake is van product aangekocht bij www.stickercenter.nl en in het geval de toeleverancier geen andere garantievoorwaarden biedt.

6. www.stickercenter.nl geeft geen garantie op normale slijtage van materialen of wanneer de materialen onjuist zijn aangebracht. Eindoordeel ligt bij www.stickercenter.nl.

7. Vervangen zaken / producten worden eigendom van www.stickercenter.nl.

8. www.stickerce3nter.nlis niet verantwoordelijk voor het verlies van ter beschikking gestelde gegevens die opgeslagen zijn op harddisks, floppy disks of andere mediadragende producten.

9. Kosten die voor www.stickercenter.nl zijn ontstaan naar aanleidin van ongegronde klachten, danwel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van de koper worden gebracht.


Aansprakelijkeheid

1. Op alle ontwerpen die www.stickercenter.nl maakt, kunnen geen rechten worden ontleend en zijn slechts bij benadering. Bestelde producten worden enkel volgens specificaties van deklant gemaakt en niet op basis van het ontwerp van www.stickercenter.nl. Daarom dient de klant ook duidelijk aan te geven wat de specificaties van het onwerp zijn.

2. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van www.stickercenter.nl en behoudens hetgeen waartoe www.stickercenter.nl op grond van garantie gehouden mocht zijn, is www.stickercenter.nl niet gehouden tot vergoeding van schaden welke aard en oorzaak ook, ook niet indien schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van www.stickercenter.nl en door www.stickercenter.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of helpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door www.stickercenter.nl te leveren of geleverde apparaten, programmatuur, documentatie en/of diensten.

3. Eventuele aansprakelijkheid van www.stickercenter.nl is te allen tijde beperkt tot het door www.stickercenter.nl, met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekkingmocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid vaan www.stickercenter.nl beperkt tot de factuurwaarde van de schadetoebrengende zaak, exclusief BTW.

4. Koper is gehouden www.stickercenter.nlte vrijwaren van aanspraken van derde op schadevergoeding wegens gebreken in de door www.stickercenter.nl geleverde zakenen/of diensten.


Betaling

1. Levering van producten, en vergoedingen voor geleverde diensten vinden uitsluitend a contant, idael, per bank vooruit plaats, danwel op een andere wijze schriftelijk overeengekomem met www.stickercenter.nl.

2. Indien betaling plaatsvindt door aan de koper toegezonden facturen, dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Verrekening is niet toegestaan.

3. Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd, welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.

4. Wanneer www.stickercenter.nl een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde terincasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van de koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hooftsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan www.stickercenter.nl verschuldigd, met een adsoluut minimum van 75,00 euro exclusief BTW.


Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door www.stickercenter.nl aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van www.stickercenter.nl tot dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens www.stickercenter.nl ter zake de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door www.stickercenter.nl verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van www.stickercenter.nl op koper wegens tekort schieten door koper in nakoming van zijn verbintenis jegens www.stickercentere.nl heeft voldaan.


Ontbinding Indien:

a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens www.stickercenter.nl niet, niettijdig of niet juist nakont.

b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surseance van betaling verkeert.

c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.

d. De koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.

e. koper ontbonden of geliquideerd wordt of , indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.

f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk  ge deelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens www.stickercenter.nl heeft voldaan, heeft www.stickercenter.nl het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van www.stickercenter.nl terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan ww.stickercenter.nl verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft www.stickercenter.nl het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.


Toepasselijkheid en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen betreffende een aanbiueding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen  zulke toelaten, worden beslist door de adsoluut bevoegd rechter.


Aansprakelijkheid

Hoewel bij samenstelling van de inhoud van de door www.stickercenter.nl gecreëerde internet en/of paginas de grootst mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. De www.stickercenter.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade diezou kuunen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door www.stickercenter.nl gecreëerde site en/of paginas. www.stickercenter.nl wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar liks opdeze site kunnen zoder waarschuwing worden gewijzigd. De stie is bestemd voor het verstrekken van informatie van de gebruiker. www.stickercenter.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site  en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door www.stickercenter.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van www.stickercenter.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van gebruiker van de site. www.stickercenter.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. www.stickercenter.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. www.stickercenter.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke site of bronnen.

Het is niet toegestaan deze website te framen. www.stickercenter.nl acht zich dan niet verantwoordelik of aansprakelijk voor de toegeng tot of infomatie op een website die is gelinkt van of naar deze website. Alle afmetingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken. De woordmerken, afbeeldingen en logo's (hierna tezamen: ''merken'') die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van www.stickercenter.nl of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. U dient toestemming te hebben van de houder van het merkrecht het desbetreffende product door www.stickercenter.nl te laten vervaardigen. De stickers zijn bedoeld voor verfraaiing en geven niet aan dat daadwerkelijk aangegeven producten aanwezig zijn.